กฏหมายควรรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์

กฏหมายควรรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์

ในชีวิตประจำวันของเรานั้น มีกฎหมายที่เป็นข้อระเบียบ ข้อบังคับที่รัฐกำหนดเพื่อใช้ในการบริหารบ้านเมืองให้ปฏิบัติตาม ให้เกิดความสงบสุข หากมีการฝ่าฝืนจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย และในการขายของออนไลน์นั้น ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการขายของออนไลน์เช่นกัน 

ซึ่งแน่นอนว่า หากเราสนใจในตัวสินค้าใดๆแล้ว ข้อมูลที่เราต้องการ คือ รายละเอียดประเภท ชนิด ลักษณะ ของสินค้า รวมถึงราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคา หรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการ

โดยที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน ห้ามให้ลูกค้า Inbox ถามราคาสินค้า อาศัยอำนาจตามความในมาตร 9(5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย 

การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการ ต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ 

ข้อ 4 กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ 3 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ข้อ 5 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ไม่โชว์ราคา ให้ Inbox ถาม ผิดกฏหมาย!

การขายของออนไลน์ ร้านค้าที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. ราคาสินค้า ตัวเลขอารบิก ควรระบุราคาสินค้า โดยเป็นตัวเลขอารบิกให้ชัดเจน ถูกต้องตามความเป็นจริง 

2. รายละเอียดประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก ของสินค้า รายละเอียดของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบการตัดสินใจซื้อ ควรระบุให้ครบถ้วน สมบูรณ์

3. รายการที่แสดงคู่กับราคา ต้องเป็นภาษาไทย (มีภาษาอื่นด้วยได้) รายละเอียด รายการต่างๆ ควรที่จะเป็นภาษาไทย เพื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือราคาสินค้า ต้องระบุด้วย ยกตัวอย่างเช่น ค่าจัดส่งสินค้า และบริการต่างๆ ควรระบุให้ชัดเจน

5. ราคาต้องตรงกับราคาจริง (ยกเว้นขายถูกกว่า) กรณีสินค้าถูกกว่าสามารถจัดทำเป็นโปรโมชั่นของทางร้านค้าได้ 

หากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท


และเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ตลาดเลยออนไลน์ ได้มีระบบขายของออนไลน์ โดยระบุราคาสินค้าได้อย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าได้ พร้อมทั้งรายละเอียดของสินค้า รูปภาพประกอบสินค้า ที่อยู่หน้าร้าน (ถ้ามี) เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ เป็นต้น ซึ่งคำนึงถึงความสะดวกสบาย และเป็นประโยชน์ ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย


เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ บทความ

กฏหมายควรรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์
22/12/2017 ( 3,776)
กฏหมายควรรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์
กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ไม่โชว์ราคา ให้ Inbox ถาม ผิดกฏหมาย!
วิธีขายของออนไลน์
22/12/2017 ( 870)
วิธีขายของออนไลน์
การขายของออนไลน์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะมีขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และต้องหมั่นศึกษาหาข้อมูลอยู่เสมอ
ตลาดซื้อขายบ้านและที่ดิน
24/12/2017 ( 697)
ตลาดซื้อขายบ้านและที่ดิน
ตลาดซื้อขายบ้านออนไลน์ จังหวัดเลย ธุรกิจที่นักธุรกิจนิยม เนื่องจากกำไรสูง มีวิธีการอย่างไร มาดูกัน
วิธีสมัครสมาชิก
18/01/2018 ( 789)
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีสมัครสมาชิก เว็บไซต์ www.gotoloei.com เพื่อใช่งานในตลาดออนไลน์
เทคนิคการขายของออนไลน์
22/12/2017 ( 853)
เทคนิคการขายของออนไลน์
ก่อนอื่นมารู้จักกับเทคนิคการขายของออนไลน์กันก่อนเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเราเป็นที่สนใจ จนกลายเป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจลูกค้ากันไปเลย
ตลาดเลยออนไลน์
22/12/2017 ( 1,389)
ตลาดเลยออนไลน์
ตลาดเลยออนไลน์ ตลาดเพื่อคนยุคใหม่ ที่ชื่นชอบการช้อป หรือหารายได้ สำหรับใครที่อยากขายของออนไลน์
Paypal คืออะไร
26/12/2017 ( 412)
Paypal คืออะไร
ทำไมถึงมีคนจำนวนมากที่ใช้บริการชำระเงินผ่าน Paypal แล้ว Paypal คืออะไร มีวิธีใช้อย่างไร มาศึกษากัน
ขายของออนไลน์อะไรดี
22/12/2017 ( 554)
ขายของออนไลน์อะไรดี
คำถามที่พบบ่อยนั้น เริ่มต้นที่ ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดี ขายของออนไลน์อะไรดีถึงจะปัง ขายของออนไลน์อะไรดีถึงจะรวย วันนี้เรามีไอเดียมาแนะนำว่า เราจะขายของออน
ตลาดรถมือสอง และวิธีการเลือกซื้อรถมือสอง
22/12/2017 ( 451)
ตลาดรถมือสอง และวิธีการเลือกซื้อรถมือสอง
ตลาดรถมือสอง ที่จะทำให้คุณสามารถลงประกาศขายรถ หรือเลือกซื้อรถมือสองได้ง่าย สะดวก ผ่านตลาดเลยออนไลน์
6 ปัจจัยที่ทำให้คนเข้าเว็บไซต์ของคุณ
26/12/2017 ( 225)
6 ปัจจัยที่ทำให้คนเข้าเว็บไซต์ของคุณ
6 ปัจจัยที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรรู้ ปัจจัยที่ทำให้คนเข้าเว็บไซต์ของคุณ
อยากขายดีและมีพื้นที่มากขึ้นต้องทำอย่างไร
04/01/2018 ( 243)
อยากขายดีและมีพื้นที่มากขึ้นต้องทำอย่างไร
สำหรับผู้ขายที่ต้องการเพิ่มโอกาศการขายให้มากขึ้น
เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ให้ปัง
26/12/2017 ( 235)
เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ให้ปัง
ทำอย่างไรเว็บไซต์ขายของออนไลน์ถึงจะปัง เป็นที่จดจำ น่าสนใจจนมีลูกค้าเยอะ มาดูกัน
คุณสมบัติที่นักขายควรมี
27/12/2017 ( 2,517)
คุณสมบัติที่นักขายควรมี
คุณสมบัติที่นักขายควรมี เพื่อที่จะประสบผลสำเร็จ มียอดขายปังๆ ต้องเป็นอย่างไร ไปดูกัน
สินค้าห้ามประกาศขาย!
04/01/2018 ( 520)
สินค้าห้ามประกาศขาย!
สิ้นค้าที่ห้ามลงประกาศขาย เพื่อความเป็นระเบียบและตรงตามกฏหมายกำหนด